Login:
Hasło:
Regulamin
Zamwienia

1. Zamwienia mona skada: 2. Warunkiem realizacji zamwienia jest przesanie e-mailem potwierdzenia zamwienia.
3. Sklep internetowy Foto-Koodziej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktw znajdujcych si w sklepie bez wczeniejszego powiadamiania.
4. W razie ewentualnej zmiany cen produktw ju zamwionych, klient zostanie o tym natychmiast poinformowany.
5.W przypadku braku akceptacji nowych cen, zamwienie na okrelony produkt zostanie anulowane.
6. Zamwienie nie zostanie przyjte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamwienia niekompletnych lub bdnych danych.
7. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamwienia, zadania przedpaty, zmiany lub ograniczenia sposobu patnoci. W przypadku koniecznoci sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamwienie moemy take zada zaliczki.
8. Ceny towarw, znajdujcych si w sklepie internetowym firmy Foto-Koodziej s cenami brutto (zawieraj podatek VAT).
9. Oferta zamieszczona na stronach internetowych Foto-Koodziej ma charakter informacyjny co do ceny, wygldu, skadu artykuu, wyposaenia i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisw prawa.


Warunki patnoci

1. Przedpata na konto bankowe - numer rachunku bankowego podajemy emailem, po potwierdzeniu zamwienia i skierowaniu go do realizacji.
2. Za pobraniem - patno w momencie odbioru przesyki.
3. Patno gotwk w siedzibie firmy.


Warunki dostaw

1. Zamwiony towar jest dostarczany za porednictwem firmy kurierskiej bd Poczty Polskiej.
2. Po uiszczeniu opaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartoci paczki w obecnoci pracownika firmy spedycyjnej w celu sprawdzenia czy nie nastpio uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
3. Zamwiony towar mona odebra osobicie w siedzibie firmy.


Czas dostawy

1. Czas realizacji zamwienia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku braku zamwionego towaru w magazynie, czas ten moe si wyduy do 14 dni. Klient jest informowany poczt elektroniczn lub telefonicznie o tym fakcie w czasie nie duszym ni 7 dni od daty zamwienia.


Reklamacje

1. W przypadku reklamacji naley kontaktowa si z odpowiednim serwisem.
2. Podstaw wszczcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, ktr Klient otrzymuje wraz z zamwionym towarem.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny istnieje moliwo zwrotu towaru zakupionego wysykowo przez konsumenta w terminie do 10 dni od daty zakupu.
4. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie by uywany ani nie zosta w aden sposb uszkodzony. Dotyczy to rwnie oryginalnego opakowania. Zwracany towar naley bezpiecznie zapakowa, wypeni formularz owiadczenia odstpienia od umowy i skontaktowa si z nami telefonicznie. Zwracany towar musi by kompletny, zaopatrzony w gwarancj, instrukcj oraz dowd zakupu (orygina dowodu zakupu). Moliwoci zwrotu nie podlegaj rozpakowane produkty, podlegajce ochronie praw autorskich np. oprogramowanie a take artykuy uywane, wyprzedawane oraz sprowadzane na zamwienie. W przypadku oprogramowania za uycie uwaa si otwarcie opakowania z nonikiem. Towar z oferty promocji nie podlega zwrotowi. Nie dopuszcza si sprzeday towarw do testw.
5. Zwrotu zapaty za towar dokonujemy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta.
6. Koszt zwrotu (transportu) przesyki ponosi Klient. Koszty dostarczenia wymienianego towaru (ponowna dostawa) pokrywa sklep Foto-Koodziej. Wszelkie zwroty reklamacyjne wysyane na koszt sklepu Foto-Koodziej nie bd przyjmowane, chyba, e wczeniej nastpiy inne ustalenia.
7. Zwrot zapaty nastpi w cigu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru lub w przypadku zakupu na faktur VAT, w cigu 14 dni od otrzymania podpisanej kopii faktury korygujcej.
8. Reklamacje dotyczce braku towaru w przesyce lub uszkodze mechanicznych powstaych podczas transportu zostan rozpatrzone tylko po przedstawieniu protokou reklamacyjnego sporzdzonego w obecnoci kuriera w momencie dostawy.
9. W przypadku towarw wadliwych bd uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymian na towar wolny od wad, pod warunkiem zgoszenia uszkodzenia nie dalej ni na drugi dzie, od daty otrzymania przesyki. Zgoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, ktry stwierdzi czy usterka nie nastpia z winy klienta.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprztu z winy uytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.
11. Uszkodzenia wynikajce z winy uytkownika lub z przyczyn nietkwicych w rzeczy (w tym np.: zalanie ciecz, uderzenie sprztu, samodzielna naprawa, uytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie bd stanowi podstaw do uznania reklamacji.
12. Jeeli przesyka nie dotrze do Pastwa mimo przyjcia zamwienia i potwierdzenia go przez sklep Foto-Koodziej, prosimy o niezwoczny kontakt telefoniczny.
13. Towary oferowane w sklepie internetowym firmy Foto-Koodziej s objte gwarancj producenta, importera lub sprzedawcy i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
14. Towary, do ktrych zostaa wydana oryginalna karta gwarancyjna, podlegaj naprawie w autoryzowanym serwisie. W pozostaych przypadkach reklamacje naley skada w naszym sklepie, u sprzedawcy.

Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, e dane osobowe s przetwarzane w celu realizacji zamwienia, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogw zabezpieczenia danych okrelonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Sklep internetowy Foto-Koodziej dokada wszelkiej starannoci, by opisy produktw, zdjcia, dane techniczne publikowane na naszej witrynie sklepu jak najdokadniej odpowiaday rzeczywistoci. Niecisoci i bdy jakie mog wynika z nieprawidowych danych, dostarczanych przez producentw oraz dostawcw sprztu na naszej witrynie nie s podstaw ewentualnych roszcze.


Informacje dodatkowe

Gospodarstwo domowe peni bardzo wan rol w prawidowym zagospodarowaniu odpadw sprztu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekrelonego kontenera na odpady umieszczany na sprzcie oznacza, e zuytego sprztu nie naley umieszcza w pojemnikach cznie z innymi odpadami. Uytkownik, ktry zamierza pozby si zuytego urzdzenia ma obowizek przekazania go zbierajcemu zuyty sprzt. Kupujc nowy sprzt, stary tego samego rodzaju i w takiej samej iloci mona przekaza sprzedawcy. Zuyty sprzt mona rwnie przekaza do punktw zbierania, ktrych adresy dostpne s na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzdw. Poprzez takie dziaanie gospodarstwo domowe przyczynia si do ponownego uycia i odzysku, w tym recyklingu, zuytego sprztu oraz ochrony rodowiska naturalnego przed skadnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzcie.
footer_top